දැන්වීමකි - 2017 වර්ෂයේ 11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා .......

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, November 6, 2016 | 4:56 AM

Sunday, November 6, 2016

2016 වර්ෂයේ 11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවැත්වෙන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය උපකාරක පංතිය. මහනුවර තිනෙත් හිදී.........


Read More | comments

දැන්වීමකි - උසස් පෙළ 2018 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පංති ඇරඹුනා පමණි

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, November 5, 2016 | 11:23 PM

Saturday, November 5, 2016

උසස් පෙළ 2018 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පංති ඇරඹුනා පමණි වැඩි විස්තර සඳහා 0774013215
Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *