ශිල්ප දානයක්....... පයිතන් වැඩසටහන.....

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, February 4, 2017 | 7:35 AM

Saturday, February 4, 2017

පයිතන් වැඩසටහන.....

පෙබරවාරි 10 සිකුරාදා.............
මහනුවර තිනෙත් එකේ දී..............Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *