නිකුත්විය..... උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය හදාරණ සිසුන් සදහා.........

මෙහෙයුම් පද්ධති

නිකුත්විය.....
උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය හදාරණ සිසුන් සදහා.........
මිල රු.800.00
තැපෑලෙන් මිලදී ගැනීම සඳහා පහත යොමුව මත ක්ලික් කර පොරමය සම්පූර්ණ කරන්න.
https://goo.gl/forms/CFm8hMqeUvxzGKNa2


Comments

Unknown said…
beautiful webpage