මිතුරු කැල

OMR යනු කුමක්ද ?

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, July 31, 2014 | 8:03 AM

Thursday, July 31, 2014

OMR (Optical mark recognition)

කඩදාසියක මිනිසුන් විසින් සලකුණු කරනු ලබන සංකේත හඳුනාගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග OMR වශයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. විභාග වලදී පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයට ගනී.

පහත රූපවලින් දැක්වෙන්නේ ඒ සඳහා භාවිත කල කඩදාසියක් හා උපකරණයකි.


පහත වීඩියෝව මඟින් සජීවීව මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කර ගන්නා ආකාරයක් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

Read More | comments

දෘඩ තැටියක දත්ත ගබඩා කිරීම

Written By Saman Bandara Herath on Tuesday, July 29, 2014 | 11:04 PM

Tuesday, July 29, 2014


Read More | comments

උසස් පෙළ ICT විෂය තෝරා ගැනීම (භෞතික විද්‍යා අංශය (PHYSICAL SCIENCE STREAM)) හතරවන කොටස

Written By Saman Bandara Herath on Monday, May 5, 2014 | 12:00 AM

Monday, May 5, 2014

8.4.10  සංඛ්‍යා සහ සංකාර්ය පර්යේෂණ 
            (Statistics & Operations Research)
                  (යෝජිත බඳවා ගැනීම් සංඛ්‍යාව – 50)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පවත්වන මෙම පාඨමාලාව සඳහා එක් වීමට නම්,

Combined Mathematics විෂය සමඟින් පහත දැක්වෙන විෂයයන් අතරින් දෙකක් තෝරා ගැනීමට අවකාශ සැලසේ.
Biology
Chemistry
Physics
Agricultural Science
Mathematics
Higher Mathematics
Information & Communication Technology
Read More | comments

උසස් පෙළ ICT විෂය තෝරා ගැනීම (භෞතික විද්‍යා අංශය (PHYSICAL SCIENCE STREAM)) තෙවන කොටස

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, May 4, 2014 | 12:47 AM

Sunday, May 4, 2014

8.4.7 ව්‍යවහාරික විද්‍යාව (Applied Sciences)
             (යෝජිත බඳවා ගැනීම් සංඛ්‍යාව - 415)

මෙම පාඨමාලාවට ඇතුගත් වීම සඳහා

Combined Mathematics හෝ Higher Mathematics යන විෂයයන් දෙකෙන් එකක්
හා
Chemistry හෝ Physics; 
යන විෂයන් දෙකක් එකක් සමඟ පහත දැක්වෙන විෂයයන් අතරින් විෂයක් තෝරා ගැනීමට අවකාශ පවතී.
  1. Agricultural Science  
  2. Biology
  3. Information & Communication Technology

මෙම පාඨමාලාවන් පහත දැක්වෙන විශ්ව විද්‍යාල වලදී හැදෑරීමට අවකාෂ පවතී.

Rajarata University of Sri Lanka:
B.Sc. (General) Degree in Applied Sciences - Duration: Three years
B.Sc. Degree in Applied Sciences - Duration: Four years
B.Sc. (Joint Major) Degree in Applied Sciences - Duration: Four years

Sabaragamuwa University of Sri Lanka:
B.Sc. (Applied Sciences) Special Degree in Chemical Technology
B.Sc. (Applied Sciences) Special Degree in Computer Science & Technology
B.Sc. (Applied Sciences) Special Degree in Applied Physics
B.Sc. (Applied Sciences) in Physical Sciences

University of Jaffna (Vavuniya Campus):
B.Sc. (Applied Mathematics & Computing) - 3 years
B.Sc. (Computer Science) Special - 4 years

Eastern University, Sri Lanka (Trincomalee Campus)
B.Sc. in Applied Physics and Electronics (General)
B.Sc. in Applied Physics (Special)
B.Sc. in Electronics (Special)

Wayamba University of Sri Lanka:
B.Sc. (General) Degree (English Medium, 3 years)
B.Sc. (Joint Major) Degree in Major 1 and Major 2 † (English Medium, 4 years)
B.Sc. (Speical) Degree in Applied Electronics (English Medium, 4 years)
B.Sc. (Speical) Degree in Industrial Management (English Medium, 4 years)
B.Sc. (Speical) Degree in Mathematics with Statistics (English Medium, 4 years)
Read More | comments

උසස් පෙළ ICT විෂය තෝරා ගැනීම (භෞතික විද්‍යා අංශය (PHYSICAL SCIENCE STREAM)) දෙවන කොටස

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, May 3, 2014 | 6:35 AM

Saturday, May 3, 2014

8.4.6 Information and Communication Technology (ICT)
         (යෝජිත බඳවා ගැනීම් සංඛ්‍යාව – 150)

මෙම පාඨමාලාව පැවැත්වෙන විශ්ව විද්‍යාල

  • යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය (Vavuniya Campus of the University of Jaffna)
  • රජරට විශ්ව විද්‍යාලය (Rajarata University of Sri Lanka)

මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් වීම සඳහා පහත දැක්වෙන විෂයන් අතරින් 3ක් තෝරාගත හැකියි.
Higher Mathematics 
Mathematics / Combined Mathematics
Physics 
Chemistry
Accounting 
Business Statistics
Economics 
Business Studies
Biology 
Geography
Logic & Scientific Method 
Latin
Sanskrit Music (Oriental/Carnatic/Western)
Civil Technology 
Mechanical Technology
Electrical, Electronic and Information Technology
Information & Communication Technology

සැ.යු.

  • මෙම පාඨමාලාව සඳහා එක් වීමට සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට සහ ඉංග්‍රීසි සඳහා සී සාමාර්ථයක් තිබිය යුතුවා සේම විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පවත්වන අභියෝගතා පරීක්ෂණකට (Aptitude) මුහුණ දිය යුතු වෙනවා. 
Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

අත හිත