මිතුරු කැල

දැන්වීම්

දැන්වීම්

දැන්වීම්

දැන්වීම්

තොරතුරු තාක්ෂණයේ අද සහ හෙට

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, January 24, 2016 | 6:45 AM

Sunday, January 24, 2016

Doramadalawa – 2016-01-11 
දොරමඩලාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ හෙට ගැන කියවෙන මෙම කතබහට මොහොතක් එක්වන්න.


Doramadalawa – 2016-01-11 | Independent Television Network - ITN: Download the Video (Right click on 'Download the video' link and select 'save link as')
Read More | comments

පරිගණක විද්‍යා ශබ්ද කෝෂය

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, January 21, 2016 | 8:18 AM

Thursday, January 21, 2016

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය ඉගෙනීමේ දී අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් ලෙස පෙන්නා දිය හැකි පරිගණක විද්‍යා හබ්ද කෝෂය සඳහා යොමු වීමට මෙතනට ක්ලික් කරන්න.
Read More | comments

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, January 3, 2016 | 9:47 AM

Sunday, January 3, 2016

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

University Admission - Academic Year 2014/2015 : Cut off District Z-Scores


උසස් පෙළ විභාගයට අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා එක් එක් විෂයය සඳහා අදාල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නියමිත වූ z-Score අගයන් පහත දැක්වේ.

මෙය පිටු දෙකකින් සමන්විත වන අතර,

Read More | comments

Multimedia Learning Material for Grade 10 ICT Curriculum.

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, December 12, 2015 | 6:42 AM

Saturday, December 12, 2015


covernew.jpg

Multimedia Learning Material for Grade 10 ICT Curriculum.  

English Medium


To watch on-line click here
To Download click hereRead More | comments

මෙම බ්ලොග් අඩවිය දැක්කද?

Written By Saman Bandara Herath on Monday, November 16, 2015 | 9:51 AM

Monday, November 16, 2015

නිදහස් වෙලාවක මේ අඩවිය දිහාට ගිහිල්ලා එන්න.

http://emastersl.blogspot.com/


Read More | comments

notice

notice
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

අත හිත