මිතුරු කැල

සාමුප්‍රදායික පුස්තකාල පද්ධතිය නවීකරණය කරමු

Written By Saman Bandara Herath on Tuesday, June 16, 2015 | 10:10 AM

Tuesday, June 16, 2015

ඔබගේ පාසලේ පුස්තකාල පද්ධතිය නවීකරණය කර ගන්න නැතිනම් පරිගණක අධාරක පද්ධතියක් ලෙස දියුණු කර ගන්න තියෙන අපූරු මෘදුකාංගයක් තමයි මේ.

මෘදුකාංගය භාගත කර ගන්න
http://koha-community.org/
http://www.koha.org/main.asp?page=1030
 

නිදහස් මෘදුකාංග කාණ්ඩයේ මෘදුකාංගයක් වන මේ පිළිබදව හදුනාගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න.
Read More | comments (3)

වින්ඩෝස් සමග භාවිත කල හැකි නිදහස් මෘදාකාංග ලයිස්තුවක්

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, June 7, 2015 | 9:17 AM

Sunday, June 7, 2015

වින්ඩෝස් සමග භාවිත කල හැකි නිදහස් මෘදාකාංග ලයිස්තුවක්. මේ අතර ඔබ භාවිත කරන මෘදුකාංගත් ඇත්දැයි විමසා බලන්න. නැතිනම් මෙම මෘදුකාංග පිළිබදවත් විමසීමක් කරන්න.

1. Firefox

http://www.getfirefox.com/
Replaces Internet Explorer

2. Thunderbird

http://www.mozilla.org/thunderbird/
Replaces Microsoft Outlook or Eudora

3. Sunbird

http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/
Replaces Microsoft Outlook’s calendaring functions

4. Abiword

http://www.abisource.com/
Replaces Microsoft Word

5. OpenOffice

http://www.openoffice.org/
Replaces Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint

6. ClamWin

http://www.clamwin.com/
Replaces Norton AntiVirus or McAfee

7. Gaim

http://gaim.sourceforge.net/
Replaces AIM, Windows Messenger, etc.

8. BitTorrent

http://www.bittorrent.com/
Original but essential

9. GIMPShop

http://www.gimpshop.net/
Replaces Adobe Photoshop

10. Gnucleus

http://www.gnucleus.com/Gnucleus/
Replaces LimeWire, BearShare, etc.

11. VLC Media Player

http://www.videolan.org/vlc/
Replaces Windows Media Player, Quicktime, RealPlayer, etc.

12. Juice

13. Audacity

http://audacity.sourceforge.net/
Unique but essential (for some)

14. RSSOwl

http://www.rssowl.org/
Unique but essential

15. Filezilla

16. Keynote

17. MusikCube

http://www.musikcube.com/
Replaces iTunes

18. Handbrake

19. X-Chat 2

20. KeePass

21. TrueCrypt

22. PDFCreator

23. Freemind

24. NASA Worldwind

http://worldwind.arc.nasa.gov/
Replaces Google Earth

25. Notepad2

26. HealthMonitor

Unique but useful

27. Workrave

28. GanttPV

http://www.pureviolet.net/ganttpv/
Replaces Microsoft Project

29. GnuCash

http://www.gnucash.org/
Replaces Microsoft Money or Quicken

30. True Combat: Elite

Apache OpenOffice

openoffice.org
Replaces Microsoft Office

Firefox

mozilla.org/firefox
Replaces Internet Explorer

Google Chrome

google.com/chrome
Replaces Internet Explorer

Thunderbird

mozilla.org/en-US/thunderbird
Replaces Microsoft Outlook or Eudora

Mozilla Lightning Calendar

mozilla.org/en-US/projects/calendar
Replaces Microsoft Calendar

PDFCreator

pdfforge.org/pdfcreator
Replaces Adobe Acrobat

Pidgin

GanttPV

pureviolet.net/ganttpv
Replaces Microsoft Project

FreeMind

VirtualBox

Notepad++

notepad-plus-plus.org
Replaces Microsoft Windows Notepad

Greenshot

FileZilla

filezilla-project.org
Replaces WinFTP

TurboCASH 5

turbocash.net
Replaces Quicken

GnuCash

www.gnucash.org
Replaces Microsoft Money or Quicken

Ares Galaxy

aresgalaxy.sourceforge.net
Replaces BitTorrent

eMule

emule-project.net
Replaces BitTorrent

Tribler

tribler.org
Replaces BitTorrent

GIMP

gimp.org
Replaces Photoshop, Paint Shop Pro

Blender 3D

blender.org
Replaces Maya, 3DSMax

Dia

sourceforge.net/projects/dia-installer
Replaces Microsoft Visio

Inkscape

inkscape.org
Replaces Adobe Illustrator or CorelDraw

Scribus

scribus.net
Replaces PageMaker, InDesign, QuarkXPress

VLC Media Player

SMPlayer

Handbrake

Audacity

Media Player Classic

KeePass Password Safe

TrueCrypt

truecrypt.org
Replaces BitLocker

Bitdefender Antivirus Free Edition

bitdefender.com
Replaces Norton Antivirus

HealthMonitor

Read More | comments

ඉසුරු ලිනක්ස් භාගත කරගන්න

Written By Saman Bandara Herath on Friday, June 5, 2015 | 10:25 AM

Friday, June 5, 2015

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව හඳුන්වාදෙන ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම නිකුතුව භාගත කර ගැනීමට පහත යොමුව භාවිත කරන්න.


https://drive.google.com/file/d/0BySOkoX0NeqYem9GZXEwV3c4eTg/view

Read More | comments (3)

ඉසුරු ලිනක්ස් තුල වින්ඩෝස් වල පමණක් භාවිත කල හැකි  mmlogic මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම

Written By Saman Bandara Herath on Wednesday, June 3, 2015 | 5:34 AM

Wednesday, June 3, 2015

mmlogic කියන්නේ ද්වාරවල භාවිතය පිළිබදව විමසා බැලිය හැකි වින්ඩෝස් වල දී භාවිතා වන මෘදුකාංගයක්. ලිනක්ස් වල භාවිත කල හැකි මෙවැනි බොහෝ මෘදුකාංගද පවතින අතර මෙහි දී අප සලකා බලනුයේ මෙම වින්ඩෝස් වල දී භාවිත වන මෘදුකාංගය ලිනකස් තුල ස්ථාපනය කර ගන්නේ කෙසේ දැයි විමසා බැලීමටයි.

මුලින්ම භාගත කර ගත් මෘදුකාංග ගොනුව විවෘත කර ගන්න.දෙවනුව එම මෘදුකාංග ගොනුවේ ඇති .exe ගොනුව මත right click කර open with wine යන විධානය තෝරා ගන්න.

අනතුරුව වින්ඩෝස් වල දී මෙන් ලැබෙන setup wizard එක අනුගමනය කරන්න.


setup wizard එක finish කර dash එක මත ක්ලික් කර brows C Drive යන්න තෝරා ගන්න.


අනතුරුව එහි ඇති program ගොනුවෙන් මෘදුකාංගය තෝරා ගෙන ධාවනය කරන්න. පහත දැක්වෙනුයේ එසේ විවෘත කර ගත් මෘදුකාංගයේ කළ නිර්මාණයක්. 


Wine මෘදුකාංගය පිළිබද වැඩි විස්තර සදහා ...... https://www.winehq.org/

මේ පිළිබදව වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් පහත වීඩියෝව බලන්න.

Read More | comments

MySQL භාවිත කර දත්ත සමුදායක් සකසමු (උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සිසුන් සඳහා අභ්‍යාසයක්)

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, May 24, 2015 | 9:23 AM

Sunday, May 24, 2015

පාසලක සිසුන්ගේ සහ ඔවුන් හදාරන විෂයයන් පිළිබදවත් එසේම ඔවුන් සහභාගී වන ක්‍රීඩාවන් පිළිබඳවත් තොරතුරු ඒකරාශිකිරීම සඳහා MySQL භාවිත කරමින් සකස් කරන ලද දත්ත සමුදායක Syntax පෙළ පහතින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

නිර්මාණය කළ සිසුවියට දිරි ගැන්වීමක් ලෙසත් අන් අයට උත්සාහ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමක් වශයෙනුත් මෙය ඉදිරිපත් කරන්නට සිතුවෙමි.mysql> CREATE DATABASE St_Joseph_Details;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> USE St_Joseph_Details;
Database changed
mysql> CREATE TABLE Student(St_Ad_No VARCHAR(10)  NOT NULL,St_Name VARCHAR(50) NOT NULL,St_Address VARCHAR(50) NOT NULL,St_DOB VARCHAR(10) NOT NULL,St_Phone_NO VARCHAR(10) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.53 sec)

mysql> CREATE TABLE Sport(Sp_ ID VARCHAR(10) NOT NULL,Sp_Name VARCHAR(25) NOT NULL,Sp_Coach VARCHAR(50) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> CREATE TABLE Participate(hours VARCHAR(20) NOT NULL,St_Ad_No VARCHAR(10) NOT  NULL,Sp_ID VARCHAR(10) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.39 sec)

mysql> ALTER  TABLE Student ADD PRIMARY KEY(St_Ad_No);
Query OK, 0 rows affected (0.48 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Sport ADD PRIMARY KEY(Sp_ID);
Query OK, 0 rows affected (0.55 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE  Participate ADD PRIMARY KEY(St_Ad_No,Sp_ID);
Query OK, 0 rows affected (0.50 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Participate ADD FOREIGN KEY(St_Ad_No) REFERENCES Student(St_Ad_No);
Query OK, 0 rows affected (0.53 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE  Participate ADD FOREIGN KEY(Sp_ID) REFERENCES Sport(Sp_ID);
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> CREATE TABLE Subject(Sub_ID VARCHAR(10) NOT NULL,Sub_Name VARCHAR(50) NOT NULL,Sub_Teacher VARCHAR(50) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)

mysql> CREATE TABLE Learn(Sub_Monitor VARCHAR(10) NOT NULL,St_ Ad_No VARCHAR(10) NOT NULL,Sub_ID VARCHAR(10) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.41 sec)

mysql> ALTER TABLE Subject ADD PRIMARY KEY(Sub_ID);
Query OK, 0 rows affected (0.45 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Learn  ADD PRIMARY KEY(St_Ad_no,Sub_ ID);
Query OK, 0 rows affected (0.41 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Learn ADD FOREIGN KEY(Sub_ID) REFERENCES Subject(Sub_ID);
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE Learn ADD FOREIGN KEY(St_ Ad_No) REFERENCES Student(St_Ad_No);
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW CREATE TABLE Student;
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table   | Create Table                                                                                                                                                                                                                                                                |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Student | CREATE TABLE `student` (
  `St_Ad_No` varchar(10) NOT NULL,
  `St_Name` varchar(50) NOT NULL,
  `St_Address` varchar(50) NOT NULL,
  `St_DOB` varchar(10) NOT NULL,
  `St_Phone_NO` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`St_Ad_No`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE Sport;
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table | Create Table                                                                                                                                                                               |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Sport | CREATE TABLE `sport` (
  `Sp_ID` varchar(10) NOT NULL,
  `Sp_Name` varchar(25) NOT NULL,
  `Sp_Coach` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Sp_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE Participate;
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table       | Create Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Participate | CREATE TABLE `participate` (
  `hours` varchar(20) NOT NULL,
  `St_Ad_No` varchar(10) NOT NULL,
  `Sp_ID` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`St_Ad_No`,`Sp_ID`),
  KEY `Sp_ID` (`Sp_ID`),
  CONSTRAINT `participate_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Sp_ID`) REFERENCES `sport` (`Sp_ID`),
  CONSTRAINT `participate_ibfk_1` FOREIGN KEY (`St_Ad_No`) REFERENCES `student` (`St_Ad_No`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE Subject;
+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table   | Create Table                                                                                                                                                                                       |
+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Subject | CREATE TABLE `subject` (
  `Sub_ID` varchar(10) NOT NULL,
  `Sub_Name` varchar(50) NOT NULL,
  `Sub_Teacher` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Sub_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE Learn;
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Table | Create Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Learn | CREATE TABLE `learn` (
  `Sub_Monitor` varchar(10) NOT NULL,
  `St_Ad_No` varchar(10) NOT NULL,
  `Sub_ID` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`St_Ad_No`,`Sub_ID`),
  KEY `Sub_ID` (`Sub_ID`),
  CONSTRAINT `learn_ibfk_2` FOREIGN KEY (`St_Ad_No`) REFERENCES `student` (`St_Ad_No`),
  CONSTRAINT `learn_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Sub_ID`) REFERENCES `subject` (`Sub_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Student SET St_Ad_No='1000',St_Name='Hashini',St_Address='Alupotha,Ussapitiya',St_DOB='24/11/1997',St_Phone_No='0352258511';
Query OK, 1 row affected (0.39 sec)

mysql> INSERT INTO Student SET St_Ad_No='1001',St_Name='Dinushika',St_Address='Kegalle',St_DOB='22/2/1997',St_Phone_No='0353351873';
Query OK, 1 row affected (0.36 sec)

mysql> INSERT INTO Student SET St_Ad_No='1002',St_Name='Thiyangi',St_Address='Balapattawa,Galigamuwa',St_DOB='27/6/1997',St_Phone_No='0352345162';
Query OK, 1 row affected (0.39 sec)

mysql> INSERT INTO Student SET St_Ad_No='1003',St_Name='Theja',St_Address='Ranwala,Kegalle',St_DOB='5/10/1997',St_Phone_No='0356494532';
Query OK, 1 row affected (0.38 sec)

mysql> INSERT INTO Sport SET Sp_ID='12345',Sp_Name='Chess',Sp_Coach='Sir.Dulan';
Query OK, 1 row affected (0.36 sec)

mysql> INSERT INTO Sport SET Sp_ID='23456',Sp_Name='Badminton',Sp_Coach='Sir.Perera';
Query OK, 1 row affected (0.34 sec)

mysql> INSERT INTO Sport SET Sp_ID='34567',Sp_Name='Carrom',Sp_Coach='Sir.Silva';
Query OK, 1 row affected (0.38 sec)

mysql> INSERT INTO Participate SET hours='3 hours',St_Ad_No='1000',Sp_ID='12345';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Participate SET hours='3 hours',St_Ad_No='1001',Sp_ID='12345';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Participate SET hours='3 hours',St_Ad_No='1001',Sp_ID='23456';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Participate SET hours='3 hours',St_Ad_No='1002',Sp_ID='23456';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Participate SET hours='2 hours',St_Ad_No='1003',Sp_ID='34567';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Subject SET Sub_ID='SI123',Sub_Name='Maths',Sub_Teacher='Mrs.Chandra';
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO Subject SET Sub_ID='SI234',Sub_Name='ICT',Sub_Teacher='Miss.Maheshi';
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO Subject SET Sub_ID='SI345',Sub_Name='Physics',Sub_Teacher='Mr.Gamini';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO Learn SET Sub_Monitor='Yes',St_Ad_No='1000',Sub_ID='SI123';
Query OK, 1 row affected (0.36 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Learn SET Sub_Monitor='No',St_Ad_No='1001',Sub_ID='SI123';
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> INSERT INTO Learn SET Sub_Monitor='Yes',St_Ad_No='1001',Sub_ID='SI234';
Query OK, 1 row affected (0.47 sec)

mysql> SELECT * FROM Subject;
+--------+----------+--------------+
| Sub_ID | Sub_Name | Sub_Teacher  |
+--------+----------+--------------+
| SI123  | Maths    | Mrs.Chandra  |
| SI234  | ICT      | Miss.Maheshi |
| SI345  | Physics  | Mr.Gamini    |
+--------+----------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Learn SET Sub_Monitor='Yes',St_Ad_No='1002',Sub_ID='SI345';
Query OK, 1 row affected (0.58 sec)

mysql> INSERT INTO Learn SET Sub_Monitor='No',St_Ad_No='1003',Sub_ID='SI345';
Query OK, 1 row affected (0.36 sec)

mysql> SELECT * FROM Student;
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name   | St_Address             | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini   | Alupotha,Ussapitiya    | 24/11/1997 | 0352258511  |
| 1001     | Dinushika | Kegalle                | 22/2/1997  | 0353351873  |
| 1002     | Thiyangi  | Balapattawa,Galigamuwa | 27/6/1997  | 0352345162  |
| 1003     | Theja     | Ranwala,Kegalle        | 5/10/1997  | 0356494532  |
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Sport;
+-------+-----------+------------+
| Sp_ID | Sp_Name   | Sp_Coach   |
+-------+-----------+------------+
| 12345 | Chess     | Sir.Dulan  |
| 23456 | Badminton | Sir.Perera |
| 34567 | Carrom    | Sir.Silva  |
+-------+-----------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Participate;
+---------+----------+-------+
| hours   | St_Ad_No | Sp_ID |
+---------+----------+-------+
| 3 hours | 1000     | 12345 |
| 3 hours | 1001     | 12345 |
| 3 hours | 1001     | 23456 |
| 3 hours | 1002     | 23456 |
| 2 hours | 1003     | 34567 |
+---------+----------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Subject;
+--------+----------+--------------+
| Sub_ID | Sub_Name | Sub_Teacher  |
+--------+----------+--------------+
| SI123  | Maths    | Mrs.Chandra  |
| SI234  | ICT      | Miss.Maheshi |
| SI345  | Physics  | Mr.Gamini    |
+--------+----------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Learn;
+-------------+----------+--------+
| Sub_Monitor | St_Ad_No | Sub_ID |
+-------------+----------+--------+
| Yes         | 1000     | SI123  |
| No          | 1001     | SI123  |
| Yes         | 1001     | SI234  |
| Yes         | 1002     | SI345  |
| No          | 1003     | SI345  |
+-------------+----------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT St_Ad_No,St_Address FROM Student;
+----------+------------------------+
| St_Ad_No | St_Address             |
+----------+------------------------+
| 1000     | Alupotha,Ussapitiya    |
| 1001     | Kegalle                |
| 1002     | Balapattawa,Galigamuwa |
| 1003     | Ranwala,Kegalle        |
+----------+------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini';
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name | St_Address          | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini | Alupotha,Ussapitiya | 24/11/1997 | 0352258511  |
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
1 row in set (0.34 sec)

mysql> SELECT * FROM Subject WHERE Sub_ID;
Empty set, 3 warnings (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Subject WHERE Sub_ID='SI123';
+--------+----------+-------------+
| Sub_ID | Sub_Name | Sub_Teacher |
+--------+----------+-------------+
| SI123  | Maths    | Mrs.Chandra |
+--------+----------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT St_Ad_No,St_Name,St_Address FROM Student;
+----------+-----------+------------------------+
| St_Ad_No | St_Name   | St_Address             |
+----------+-----------+------------------------+
| 1000     | Hashini   | Alupotha,Ussapitiya    |
| 1001     | Dinushika | Kegalle                |
| 1002     | Thiyangi  | Balapattawa,Galigamuwa |
| 1003     | Theja     | Ranwala,Kegalle        |
+----------+-----------+------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT St_Ad_No,St_Name,St_Address FROM Student WHERE St_Ad_No='1003';
+----------+---------+-----------------+
| St_Ad_No | St_Name | St_Address      |
+----------+---------+-----------------+
| 1003     | Theja   | Ranwala,Kegalle |
+----------+---------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT Sub_ID,Sub_Name FROM Subject WHERE Sub_ID='SI123';
+--------+----------+
| Sub_ID | Sub_Name |
+--------+----------+
| SI123  | Maths    |
+--------+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini' AND St_Name='Theja';
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini' AND St_Address='Kegalle';
Empty set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Student SET St_Ad_No='1004',St_Name='Hashini',St_Address='Kegalle',St_Phone_No='0352234561';
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.39 sec)

mysql> SELECT * FROM Student;
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name   | St_Address             | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini   | Alupotha,Ussapitiya    | 24/11/1997 | 0352258511  |
| 1001     | Dinushika | Kegalle                | 22/2/1997  | 0353351873  |
| 1002     | Thiyangi  | Balapattawa,Galigamuwa | 27/6/1997  | 0352345162  |
| 1003     | Theja     | Ranwala,Kegalle        | 5/10/1997  | 0356494532  |
| 1004     | Hashini   | Kegalle                |            | 0352234561  |
+----------+-----------+------------------------+------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini' AND St_Address='Kegalle';
+----------+---------+------------+--------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name | St_Address | St_DOB | St_Phone_NO |
+----------+---------+------------+--------+-------------+
| 1004     | Hashini | Kegalle    |        | 0352234561  |
+----------+---------+------------+--------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini' OR St_Address='Kegalle';
+----------+-----------+---------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name   | St_Address          | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+-----------+---------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini   | Alupotha,Ussapitiya | 24/11/1997 | 0352258511  |
| 1001     | Dinushika | Kegalle             | 22/2/1997  | 0353351873  |
| 1004     | Hashini   | Kegalle             |            | 0352234561  |
+----------+-----------+---------------------+------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Student WHERE St_Name='Hashini' OR St_Address='Kegalle' AND St_Address='Ranwala,Kegalle';
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name | St_Address          | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini | Alupotha,Ussapitiya | 24/11/1997 | 0352258511  |
| 1004     | Hashini | Kegalle             |            | 0352234561  |
+----------+---------+---------------------+------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> UPDATE Student SET St_Name='Hashini Koswattha' WHERE St_Ad_No='1000';
Query OK, 1 row affected (0.39 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Student;
+----------+-------------------+------------------------+------------+-------------+
| St_Ad_No | St_Name           | St_Address             | St_DOB     | St_Phone_NO |
+----------+-------------------+------------------------+------------+-------------+
| 1000     | Hashini Koswattha | Alupotha,Ussapitiya    | 24/11/1997 | 0352258511  |
| 1001     | Dinushika         | Kegalle                | 22/2/1997  | 0353351873  |
| 1002     | Thiyangi          | Balapattawa,Galigamuwa | 27/6/1997  | 0352345162  |
| 1003     | Theja             | Ranwala,Kegalle        | 5/10/1997  | 0356494532  |
| 1004     | Hashini           | Kegalle                |            | 0352234561  |
+----------+-------------------+------------------------+------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Participate;
+---------+----------+-------+
| hours   | St_Ad_No | Sp_ID |
+---------+----------+-------+
| 3 hours | 1000     | 12345 |
| 3 hours | 1001     | 12345 |
| 3 hours | 1001     | 23456 |
| 3 hours | 1002     | 23456 |
| 2 hours | 1003     | 34567 |
+---------+----------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM Participate WHERE St_Ad_No='1000';
Query OK, 1 row affected (0.38 sec)

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

දැන්වීම්

දැන්වීම්

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

අත හිත