මෙම බ්ලොග් අඩවිය දැක්කද?

Written By Saman Bandara Herath on Monday, November 16, 2015 | 9:51 AM

Monday, November 16, 2015

නිදහස් වෙලාවක මේ අඩවිය දිහාට ගිහිල්ලා එන්න.

http://emastersl.blogspot.com/


Read More | comments

OL ICT Past paper 2014

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, November 8, 2015 | 8:15 AM

Sunday, November 8, 2015

OL ICT Past paper 2014

English Medium Read More | comments

GIT පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2014

Written By Saman Bandara Herath on Friday, November 6, 2015 | 6:51 AM

Friday, November 6, 2015

GIT පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2014  සිංහල මාධ්‍යය

භාගත කර ගැනීමට පහත යොමුව මත ක්ලික් කරන්න.Read More | comments

GIT Past paper 2014

GIT Past paper 2014 

Click here for downloads
Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *