තොරතුරු තාක්ෂණයේ අද සහ හෙට

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, January 24, 2016 | 6:45 AM

Sunday, January 24, 2016

Doramadalawa – 2016-01-11 
දොරමඩලාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ හෙට ගැන කියවෙන මෙම කතබහට මොහොතක් එක්වන්න.


Doramadalawa – 2016-01-11 | Independent Television Network - ITN: Download the Video (Right click on 'Download the video' link and select 'save link as')
Read More | comments

පරිගණක විද්‍යා ශබ්ද කෝෂය

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, January 21, 2016 | 8:18 AM

Thursday, January 21, 2016

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය ඉගෙනීමේ දී අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් ලෙස පෙන්නා දිය හැකි පරිගණක විද්‍යා හබ්ද කෝෂය සඳහා යොමු වීමට මෙතනට ක්ලික් කරන්න.
Read More | comments

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, January 3, 2016 | 9:47 AM

Sunday, January 3, 2016

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

University Admission - Academic Year 2014/2015 : Cut off District Z-Scores


උසස් පෙළ විභාගයට අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා එක් එක් විෂයය සඳහා අදාල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නියමිත වූ z-Score අගයන් පහත දැක්වේ.

මෙය පිටු දෙකකින් සමන්විත වන අතර,

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *