දැන්වීම් - ICT පුනරීන්ෂණ 2017

Written By Saman Bandara Herath on Monday, January 2, 2017 | 9:06 AM

Monday, January 2, 2017ICT පුICT පුනරීන්ෂණ - තිනෙත් මහනුවර 


Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *