උසස් පෙළට තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව තෝරාගන්නේ මෙහෙමයි.....

Written By Saman Bandara Herath on Wednesday, April 5, 2017 | 7:16 PM

Wednesday, April 5, 2017

උසස් පෙළට තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව තෝරාගන්නට පෙර

ආවට ගියාට විෂයයන් තෝරා ගන්නේ නැතිව තමන්ගේ එැකියාව හා ශක්තිය අනුව විෂයයන් තෝරා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික තොන්දේසි පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පහත යොමුවෙන් යොමු වන්න.......

http://www.moe.gov.lk/sinhala/index.php?option=com_content&view=article&id=1369&Itemid=1142
Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *