2 දත්ත සමුදායක් සෑදීමේ දී දැනගත යුතු මූලික කරුණු කීපයක්

අද අපි කතා කරන්නේ දත්ත සමුදාය භාවිතයට යොමු වීමේ දී වැදගත් වන තවත් කරැණු කීපයක් පිළිබඳවයි. එනම්,

හස්තීය ක්‍රමයට දත්ත සමුදායන් නිර්මාණයේ දී දුෂ්කරතා රාශියකට මුහුණු පෑමට සිදු වනවා. එ අතර,


Comments

Ashan said…
ෆොන්ට්ස් වල යම් අවුලක් ඇතිබවක් පේනවා, හැකිනම් නැවත සකස් කරන්න. වැදගත් ලිපි පෙලක්.
saman's blog said…
Firefox සහ Internet Explore වලදී නම් කිසිම ගැටළුවක් නැතිව පේනවා. Google Chrome වලදී තමයි මේ අවුල තියෙන්නේ.

මම හොයමින් ඉන්නේ මොකක් ද මේකට හේතුව කියලා.

බොහොම ස්තුතියි මේගැන පෙන්නලා දුන්නාට.
itnishantha said…
font not rendering correct
saman's blog said…
මොකක්ද බලන Browser එක කියලා කියන්න පුළුවන් ද