පරිගණකයට අකුරු නිර්මාණය කරමු

පරිගණකයේදී භාවිත කිරීම සඳහා විවිධාකාරයේ ෆොන්ට්ස් තිබෙන අතර මේවා නිර්මාණය කර ගැනීමට තිබෙන මෘදුකාංග අතරින් නිදහසු මෘදුකාංගයක් පිළිබදව කතා කරන්නයි අද ලෑස්ති වෙන්නේ.

මෙම මෘදුකාංගයේ නම තමයි Font Forge කියලා කියන්නේ‍.


මෙම මෘදුකාංගය ලිනක්ස් වලදී මෙන්ම වින්ඩෝස් වලදී ද භාවිත කිරීමට හැකියාවක් ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීමක්ද ඔවුන් සිදු කරනු ලබනවා.

http://fontforge.org/ ලිපිනයෙන් ගොස් භාගත කර ගන්න මෙන්නම මෙම මෘදුකංගය පිළිබඳ තොරතුරු සොයා බැලීමට පුළුවන්.

ඒ වගේම මෙම ලිපිනයෙන් ගියාම http://fontforge.org/editexample.html මෙම මාදුකාංගය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව සැකසුනු පාඩම් මාලාවක් බලා ගැනීමට පුළුවන්.

පහත වීඩියෝවෙන්ද ඔබට මේ පිළිබඳ කිසියම් අදහසක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්.
Comments