ලිනක්ස් භාවිත කරන්නට තෝරාගැනීමට තියෙන වැඩතලයන් (Desktop)

අප භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමග ලැබෙන වැඩතලය (Desktop) තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන්නේ. වින්ඩෝස් වලදී මෙම මුහුණත වෙනස් වූයේ වෙළුම් සමඟ බව ඔබ දන්නවා. 

නමුත් ලිනක්ස් වලදී එක වැඩතලයක් නොව වැඩතල ගණනාවක් කැමති ආකාරයෙන් තෝරා ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා. 

කැමති ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර ගැනීමෙන් පසුව ඔබට අවශ්‍ය විදිට වැඩතලයක් ස්ථාපන කර ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා.  

ubuntu-derivatives
පහත දැක්වෙන්නේ ඒ විදියට ලිනක්ස් වලදී ස්ථාපනය කර ගැනීමට පුළුවන් වැඩතලයන් කීපයක් පිළිබඳ විස්තර. 

Unity

උබුන්ටු වලදී බහුලවම භාවිත වන වැඩතලයයි.

GNOME

Fedora හා Debian වලදී මෙම වැඩතලය බහුලව භාවිතයට ගනී.

KDE

වින්ඩෝස් වලට බෙහෙවින් සමාන  වැඩතලයකි.

Xfce

සරළ වැඩතලයකි.

Cinnamon

GNOME 3 ආදර්ශ කොටගෙන නිර්මාණය කල වැඩතලයකි. 

MATE

LXDE

Comments