උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවෙදන තාක්ෂණය සඳහා වන විවෘත පද්ධති අතුරු සබැඳුම (OSI Model) හඳුනාගනිමු

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවෙදන තාක්ෂණය විෂයයේ පරිගණක ජාලකරණය පාඩමේ එන විවෘත පද්ධති අතුරු සබැඳුම (OSI Model) පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී සාකච්ඡා කෙරේ.

Comments