ඔබ මේ ගැන දැනුවත්ද? ‘බුද්ධිය දේපළ පිළිබඳ දීප ව්‍යාප්ත රචනා තරඟය‘

බුද්ධිය දේපළ පිළිබඳ දීප ව්‍යාප්ත රචනා තරඟය 2014 දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ සංචිධානය කර ඇති අතර පාසල් සිසුන්ට මෙම වැඩසටහන සඳහා සමභාගී වීමට පුළවන්.

පහත දැක්වෙනුයේ ඒ පිළිබඳ සිංහල විස්තරය  වන අතර වැඩි විස්තර සඳහා පහත යොමුවෙන් sch;lk වෙත යොමු වන්න.

http://www.sch.lk/index.php?lang=en&for=default&page_id=55

Comments