ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

සේවක සංඛ්‍යාව - 222 (දැනට අන්තර්ග්‍රහණය කර ඇති)

බඳවා ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 1 පන්තියේ III ‍ශ්‍රේණිය, 1 පන්තියේ I ‍ශ්‍රේණිය, 2 පන්තියේ II ‍ශ්‍රේණිය, 3 පන්තියේ III ‍ශ්‍රේණිය සඳහා විවෘත බඳවා ගැනීම් සිදු කරනු ලැබේ.
 • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකරන ලද දැන්වීම් මඟින් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා පත්වීම් බලධරයා වෙනුවෙන් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් හෝ පත්වීම් බලධරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන වෙනත් සුදුසු ආයතනයක් මඟින් හෝ පවත්වනු ලබන විවෘත තරඟ විභාගයන්හි ප්‍රතිඵල මත සුදුසුකම් සපුරාලන අය අතුරින් තෝරා ගනු ලැබේ.
 • ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 2 පන්තියේ II ‍ශ්‍රේණියේ පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවෙන් 60% ක් අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන්ගෙන්ද, 40% ක් බාහිර අයදුම්කරුවන්ගෙන්ද පුරවනු ලැබේ.

සුදුසුකම්

 • 3 පන්තියේ III ‍ශ්‍රේණිය
  • භාෂාව, ගණිතය හ‍ා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළු සම්මාන 5 ක් සහිතව අ.පො.ස.(සා.පෙළ.) විභාගයෙන් දෙවරක‍‍‍ට නොවැඩි වාර ගණනකදී විෂයයන් 6 කින් සමත්වීම    සහ
  • අ.පො.ස.(උ.පෙළ.) විභාගයෙන් විෂයයන් 3 කින් සමත්වීම     සහ
  • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ආයතනයක පැය 720ක‍ට නොඅඩු පරිගණක පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර තිබීම.

 • 2 පන්තියේ II ‍ශ්‍රේණිය
  • පරිගණක විද්‍යාව/ තෙ‍ාරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව විෂයයක් සහිතව උපාධියක් ලබා තිබීම සහ පරිගණක කේෂ්ත්‍රයේ අවුරුදු 03 ක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම   හෝ
  • පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කෙ‍ාමිෂන් සභාව පිළිගත් පරිගණක විද්‍යාව හෝ තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ලබා තිබීම සහ පරිගණක කේෂ්ත්‍රයේ අවුරුදු 02 ක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම හෝ
  • ‍අවම වශයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික වෘත්තීය යෝග්‍යතා (NVQ) 7 වෙනි මට්ටම හෝ තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කෙ‍ාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ඒ හා සමාන වෙනත් සුදුසුකමක් සහ තෙ‍ාරතුරු තාක්ෂණ කේෂ්ත්‍රයේ අවුරුදු 03 ක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.
 • 1 පන්තියේ III ‍ශ්‍රේණිය
  • පරිගණක විද්‍යාව/ තෙ‍ාරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව / පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව හෝ පරිගණක තාක්ෂණයට අදාල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කෙ‍ාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන උපාධියක් ලබා තිබීම   හෝ
  • පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් (මෙහිදී සම්පූර්ණ උපාධියෙන් අවම වශයෙන් 1/3 කොටසක් මෙම විෂය කේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව විය යුතුය) සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කෙ‍ාමිෂන් සභාව පිළිගත් පරිගණක විද්‍යාව හෝ තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ලබා තිබීම සහ පරිගණක කේෂ්ත්‍රයේ අවුරුදු 03 ක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම  හෝ
  • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික වෘත්තීය යෝග්‍යතා (NVQ) 7 වෙනි මට්ටම හෝ තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කෙ‍ාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ඒ හා සමාන වෙනත් සුදුසුකමක් සහ තෙ‍ාරතුරු තාක්ෂණ කේෂ්ත්‍රයේ අවුරුදු 05 ක වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.
 • 1 පන්තියේ I ‍ශ්‍රේණිය
  • පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව හෝ පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබීම සහ පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම සහ විධායක මට්ටමේ තනතුරක වසර 12 ක පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම.

සේවා ව්‍යවස්ථාව හා අදාල චක්‍රලේඛ

සේවා ව්‍යවස්ථාව - අංක 1631/20 – 2009 දෙසැම්බර් 09  [217 kb]

අදාල චක්‍රලේඛ


  Comments