වර්ඩ් ගොනුවක් සමඟ මුද්‍රන අකුරු එබ්බීම (Embedding Fonts)

සාමානයයෙන් අපේ අත්දැකීම තමා සංහලෙන් සකස් කරන ලද ගොනුවක් වෙනත් පරිගණකයක විවෘත කිරීමේදී එම ගොනුව සැකසීම සඳහා බාවිත කළ Font එක එම පරිගණකයේ නොතිබුනහොත් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් විකෘති වූ ගොනුවක් ප්‍රදර්ශනය වීමයි.

මෙම ගැටළුවෙන් මදීම සඳහා නිතරම සිදු කරනුයේ අපි ගොනුව සැකසීමට භාවිත කළ Font වෙනම බහාලුමක දමා යොමු කිරීම.

මේ සඳහා පහසු විසඳුමක් තියෙනවා කරගන්න. එමඟින් පහසුවෙන් පරිගණකයේ Font  තිබුනා හෝ නැතා ගොනුව කියවීමට හැකියාව ලබා දෙනවා.

එය කර ගන්නා ආකාරය මීළගට විමසා බලමු.

මුද්‍රන අකුරු එබ්බීම (Embedding Fonts)


Just because you use awesome fonts that nobody else has doesn’t mean you should stop using them, instead you can easily embed the fonts in your documents, so go ahead and click on the Files and select Options from the Menu.

මේ සඳහා මුලින්ම File Tab එකට ක්ලික් කරන්න.
එහි Options විධානය තෝරා ගන්න.


එවිට ඔබට Word Options වින්ඩෝව ලැබෙන අතර එහි Save විධානය තෝරාගන්න.

එහි අවසානයට ඇති embed fonts in the file විධානය සක්‍රීය කර ගැනීමට එය ඉදිරියෙන් ඇති chek Box එක ක්ලික් කර තෝරාගන්න.

දැන් ඔබගේ ගොනුව වෙනත් පරිගණකයකදී එම පරිගණකයේ ඔබලේ ගොනුව සනස් කළ අකුරු තිබුනා හෝ නොමැති වුවාහෝ කිසිම ගැටළුවක් නොමැතිව ප්‍රදර්ශනය වනු ඇති.

Comments