ලිනක්ස් හඳුනාගනිමු

ලිනකස් පිළිබඳව හඳුනාගැනීම සඳහා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝවක් පහත දැක්වෙනවා. එය ඔබට මෘදුකාංග පිලිබඳව අධ්‍යයනයේ දී පැහැදිලි වර්ගීකරණයක් පිළිබඳව ඉඟියක් ලබා දෙනවා.

බලන්න.

Comments

Anonymous said…
ඉස්තරම්