හබ් බ්‍ර්ජ් සහ ස්විච් යනු කුමක්ද? (Hub, Bridge,Switch)

හබ් (Hub)

ජාලයේ ඇති පරිගණකනයකින් ලැබෙන පණිවිඩයක් ජාලයේ සිටින අනෙකුත් සියලුම පරිගණක වෙත යෙමු කිරීම සිදු කරන අතර එම පනිවිඩය අදාල පරිගණකය පමණක් එම පණිවිඩය ලබා ගනී.

බ්‍රිජි (Bridge)

හබ් දෙකක් භාවිතකර ඇති ජාල දෙකක් එකතු කිරීම බ්‍රිජ් එකක් මඟින් සිදු වේ. බ්‍රිජ් ඒකේ පවත්නා සුවිශේෂ හැකියාව වන්නේ එක් ජාලයකින් අනෙක් ජාලයේ පරිගණකයක් වෙත යොමු වන පිණිවිඩයක්, පණිවිඩයේ තියෙන ලිපිනය (Mac Address) අනුව නියම පරිගණකය වෙත යොමු කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

ස්විච් (Switch)

බ්‍රිජ් එකේ සහ ස්විච් එකේ කාර්ය එක සමානයි. ජාලයේ පණිවිඩය යොමු කරන පරිගණකයේ ලිපිනයටම පණිවිඩය යොමු කිරීම සිදු කරන අතර බ්‍රිජ් එකේ  හබ් දෙකක් සම්බන්ද කිරීමට අවශ්‍ය පෝර්ට් දෙකක් ඇති අතර ස්විච් එකේ එවැනි පෝර්ට් බොහෝ ගණනක් තිබිය හැකියි.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත වීඩියෝවෙන් දැක ගැනීමට පුළුවන්.

Comments