ඔෆීස් 2016 අත්හදා බලන්න.

ඔෆීස් 2016 කාර්යාල පැකේජය අත්හදා බැලීම සඳහා පහත යොමු වෙන් ගොස් මෘදුකාංගය භාගත කර ගන්න. එහි Product key එකද ලබා දී ඇති අතර එය භාවිතා කර මෘදුකාංගය නොමිලයේ අත්හදා බැලීම කල හැකියි.

https://products.office.com/en-us/office-2016-preview#howToGet
Comments