විෂුවල් බේසික් 6.0 පාඩම් මාලාව

පාඩම් පෙළ ගැස්ම

  1. විෂුවල් බේසික් 6.0 (අතුරු මුහුණත හදුනාගැනීම)
  2. විෂුවල් බේසික් 6.0 ( (1) Form එකක Properties වෙනස් කරමු)
  3. විෂුවල් බේසික් 6.0  (02) Tool Box එක ගැන බලමු.
2 comments:


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *