ලිබ්රේ ඔෆීස් ඉම්ප්‍රෙස් (7 වන කොටස)


Modifying the appearance of slides (slides වල පෙනුම වෙනස් කිරීම)
ප්‍රදර්ශකයේ පසුබිම හා textbox වලට ලබා දී ඇති ගුණ වෙනස් කිරීම සදහා slide master එක වෙනස් කිරීම හෝ අලුතින් slide master එකක් ලබා ගැනීම කර ගත යුතුයි.
Slide master එකක් template එකක් ලෙස භාවිතා වන අතර මෙහි පසුබිමක්, textbox වලට පසුබිමක්, අකුරු සදහා ගුණ වෙනස් කිරීමක්, පසුබිම් රූප අන්තර්ගත කර ඇත.

වැදගත්
LibreOffice තුල දී Master slide, slide master, සහ master වශයෙන් යෙදුම් තුනක් භාවිතා වුවද පොත සඳහා යොදා ගැනෙනුයේ slide master යන්නයි

ඉම්ප්‍රෙස් තුල සකස් කරන ලද masters වල එකතුවක් පවතී. මීට අමතරව අවශ්‍ය නම් අපිටම වුවද අපට අවශ්‍ය ආකාරයට එකක් සකස් කර තබා ගැනීමට පුළුවන. මේ පිළිබඳව ඉදිරියේ දී අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නෙමු.

Background එක පමණක් වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය විටදී භාවිතා කළ හැකි කෙටි ක්‍රමයක්ද පවතී. එනම්,
 
Format > Page මත ක්ලික් කල විට ලැබෙන සංවාද කොටුවෙහි ඇති Background tab එක මත ක්ලික් කරන්න.
  1. එවිට ඔබේ කැමැත්තේ ආකාරයට තෝරාගැනීමට solid color, gradient, hatching (මෝස්තර) සහ bitmap වශයෙන් පසුබිම් ගණනාව අතරින් කැමති ඒකක් තෝරා OK කරන්න.
  2. මෙවිට මතුවන සංවාද කොටුව තුළින් මෙම පසුබිම සැම slide එකක් සඳහාම අන්තර්ගත කරන්නදැයි ප්‍රශ්න කරාවි. එහි yes යන්නට ක්ලික් විට ඉම්ප්‍රෙස් විස්න් ඔබ වෙනුවෙන් සියළුම slide වල පසුබිම වෙනස් කරාවි.

Comments