ලිබ්රේ ඔෆීස් ඉම්ප්‍රෙස් ( 8 වන කොටස)


Running the slide show (සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීම)
සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට
  • Slide Show > Slide Show මත ක්ලික් කරන්න.
  • Presentation toolbar එකෙහි හෝ Slide Sorter toolbar එකෙහි ඇති Slide Show විධානය මත ක්ලික් කරන්න.
  • F5 හෝ F9 යතුරු භාවිතා කරන්න.
Slide transition සඳහා Automatically after විධානය මගින් ස්වයංව දාවනය කිරීමට කාලයක් ලබා දී ඇත්නම් සමර්පණය නිරායාසයෙන්ම ඉදිරියට ගමන් කරයි.
මවුසය භාවිතා කර සමර්පණය ඉදිරියට ගෙන යාමට නම් පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.
  • මවුසය ක්ලික් කර අනෙක් slide එකට මාරු වීමට පුළුවන.
  • Arrow keys භාවිතයෙන් slide අතර ඉදිරියට හෝ පසුපසට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙයි.
  • යතුරුපුවරුවේ Spacebar එක භාවිතයෙන් ද ඉදිරියේ ඇති slide එක වෙත යාමට පුළුවන.
  • තිරයේ ඕනෑම ස්ථානයක දකුණ ක්ලික් කිරීමෙන් සමරණය ප්‍රදර්ශනය වීමේ දී භාවිතයට ගත හැකි විවිධ අවස්ථාවන සහිත මෙනුවක් ලබා ගැනීමට පුළුවන. මෙය භාවිතයෙන් පදර්ශකයේ ඉදිරියට, ආපස්සට මෙන්ම තවත් ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් කර ගැනීමට අවකාශයන් සැලසේ.
  • සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් ඉවත් වීම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක Esc බොත්තම භාවිතා කරන්න.

Comments