යු.පි.එස් බැටරිය මාරුකිරීම හා යුපිඑස් ගැන සරල විස්තරයක් - කාලිංග ඇතුලත්මුදලි

පහතින් දැක්වෙන සිංහල වීඩියෝව කාලිංග ඇතුලත්මුදලි විසින් නිර්මාණය කළ වීඩියෝවක් වන අතර එය ඔහුගේ You tube පිටුවෙන් උපුටා ගැනුනකි.

එම පිටුවට යොමු වීමට http://youtu.be/NDQN-zRDc-0 ක්ලික් කරන්න.

Comments