ලිනක්ස් තේරුම් බේරුම් කර ගන්න මේක උදව්වක් වෙනවා

වින්ඩෝස් වලට හුරු පුරුදු වෙලා ඉන්න අයට ලිනක්ස් පිලිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න මේ වීඩියෝව වැදගත් වෙයි.

වින්ඩෝස් සහ ලිනක්ස් පිලිබඳ අපුරු සංසන්දනයක් මේකේ තියෙනවා. අදහස් එහෙම දැක්වුවාට කමක් නැ.

Comments