ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකේ වැඩ කරමු

ලිනක්ස් ටර්මිනල් එක පිලිබඳව මෙ වීඩියෝවෙන් අපූරුවට පැහැදිලි කරනවා. බලන්න.

Comments