Home » , » සංඛ්‍යා පාද අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තන කරන ආකාරය විමසා බලමු.

සංඛ්‍යා පාද අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තන කරන ආකාරය විමසා බලමු.

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, December 14, 2013 | 7:02 AM

මෙම සංඛ්‍යා පද්ධති 4 ට පරිවර්තන 12 ක් තියෙනවා. ඒවායින් 8ක් පිළිබඳව අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒවානම්,
 1. දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට,
 2. දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට,
 3. දශමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා බවට,
 4. ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට,
 5. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට,
 6. ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට,
 7. ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට,
 8. ද්විමය සංඛ්‍යා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා බවට, පරිවර්තනය කරන ආකාරය විමසා බලනවා.
ඒ අනුව,


 • දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකරය,
 • දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,

 • දශමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,
 • ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,
 • අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,

 • ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,

 • ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය,
 • ද්විමය සංඛ්‍යා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය

0 comments:


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...