උබුන්ටු වලදී මුද්‍රකයක් ස්ථාපනය කර ගන්නා ආකාරය විමසා බලමු.

මෙම වීඩියෝවෙන් උබුන්ටු වලදී මෘදුකායක් ස්ථාපනය කර ගන්නා ආකාරය පෙනුන්ම් කරනවා. ඔබටත් ඒ පිළිබඳව ගැටළුවක් තිබ්බානම් මෙකෙන් විසඳුමක් ලැබෙයි.පහත වීඩියොවෙන් පරිගණකයකට මුද්‍රකයක් ස්ථාපනය කරන ආකාරය මෙන්ම පරිගණක ජාලයකදී ස්ථාපනය කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවත් අවබෝධ කර ගැනීමට පුළුවන්.

Comments