පයිතන් භාෂාව පිළිබඳ වැඩමුළුව

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව දින දෙකක් පුරා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම වැඩසටහන සඳහා,
2014 වර්ෂයේ දී උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන්  මෙන්ම, 2015 වර්ෂයේ පෙනී සිටින සිසුන්ටද අදාළ වන ආකාරයෙන් ඉතා සරළව සැලසුම් කර ඇති බැවින් ඔවුනටද සහභාගී විය හැකියි.
ඉරිදා දින දෙකක් පුරා පැවැත් වීමට සැලසුම් කර ඇත.
සම්පූර්ණයෙන්ම දින දෙක නොමිලයේ පැවැත්වෙන අතර කිසිදු අය කිරීමක් නොමැත.
මහනුවර - කටුගස්තොට නගරයේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම වැඩසටහන පැවැත්වෙන දිනය සහ ස්ථානය පිළිබඳව ඉදිරියේ දී ඔබට දැනුම් දෙන අතර  සහභාගී වීමට පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා.
පහත පොරමයේ සඳහන් කරන විද්‍යුත් ලිපිනයට ලියාපදිංචි අංකය පැය 24ක් ඇතුලත ලැබෙනු ඇති.


Comments