ද්විමය සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් මූලික ගණනය කිරීම් කර ගනිමු. (Binary Calculations)

ද්විමය සංඛ්‍යා අඩු කිරීම (Binary subtract)ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම (Binary addition)ද්විමය සංඛ්‍යා වැඩි කිරීම (Binary multiplication)ද්විමය සංඛ්‍යා බෙදීම කිරීම (Binary devide)

Comments

MPP Gunasinghe said…
දරුවන්ටද ඉගෙනීමට හැකි ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් ඉදිරිපත් කිරීමකි.
Unknown said…
This comment has been removed by the author.
Unknown said…
පුළුවන් නම් ඉතිරි ටිකත් දෙන්න....
ස්තූතියි මේක හොද වැඩක්...සර්
saman's blog said…
ස්තුතියි ඔබ සැමට