සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (10 ශ්‍රේණියේ 01 පාඩම)

1 පළමු ඒකකය
    1.1 තොරතුරු ලෝකයේ පරිගණකයට හිමි තැන
      1.2 දත්ත සහ තොරතුරු
      1.3 පරිගණකයේ අතීත තොරතුරු
      1.4 පරිගණක වර්ගීකරණය1 comments:


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *