පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂා VB 6.0 - Python3.1 - Java

පරිගණක ක්‍රමලේඛනයට පිවිසීම
 1. පරිගණක ක්‍රමලේඛන මූලිකාංග (1 කොටස)
 2. පරිගණක ක්‍රමලේඛන මූලිකාංග (2 කොටස)

O/L-ICT (සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)
 1. Basic (Visual Basic 6.0 / විෂුවල් බේසික 6.0)
 2. VB 6.0 - (1) - Form එකක Properties වෙනස් කරමු.
 3. VB 6.0 - (2) - Tool Box එක ගැන බලමු.
 4. VB 6.0 - (3) - Objects වල Properties වෙනස් කරමු.
 5. VB 6.0 - (4) -  සරළ වැඩසටහනක් ගොඩනගමු.
 6. VB 6.0 - (5) -  සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරමු.
 7. VB 6.0 - (6) - සංඛ්‍යා දෙකක් භාවිතා කර ගණනය කරමු.
 8. VB 6.0 - (7) - Form එකේ යමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම
 9. VB 6.0 - (8) - Massage Box භාවිතා කරමු.
 10. VB 6.0 - (9) - ඔරලෝසුවක් සකස් කරමු.
 11. VB 6.0 - (10) - දිනය ප්‍රදර්ශනය කරමු.

A/L-ICT (උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)
 1. Python 3.1

Java

0 comments:


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *